قلم (فونت) اختیار، امیر مهدی مصلحی
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - فونت - بسته
بستۀ ۶ تایی لیلا
یک کاربره:
٩٠٠,٠٠٠ تومان ٦٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی ایلیا
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
٤٥٠,٠٠٠ تومان ٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
یک کاربره:
٩٠٠,٠٠٠ تومان ٦٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
٢٥٠,٠٠٠ تومان ١٢٥,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان