قلم فونت ریحان font reyhan
• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - فونت - بسته
بستۀ سه تایی دبیر
یک کاربره:
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان

بستۀ کامل حناچی
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی لیلا
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی ایلیا
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی دبستان
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان