قلم (فونت) اختیار، امیر مهدی مصلحی
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
wm_Ekhtiar
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Thin
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Light
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Extra Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Black
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی لیلا
یک کاربره:
٩٠٠,٠٠٠ تومان ٦٠٠,٠٠٠ تومان

w_Iliya Light
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Iliya
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Iliya Semi Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Iliya Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Iliya Extra Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Iliya Black
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی ایلیا
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٣٠٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Extra Light
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Light
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Medium
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Semi Bold
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Bold
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Extra Bold
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aramesh Black
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

wm_Dabir
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray Light
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray Medium
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray Extra Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray Black
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ray Extra Black
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
٤٥٠,٠٠٠ تومان ٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

w_Arshad
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Narges Khatoon
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Dabestan Basic
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Dabestan Basic Semi Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Dabestan Basic Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Dabestan Pro
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Dabestan Pro Semi Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Dabestan Pro Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Thin
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Light
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Medium
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Semi Bold
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Bold
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Extra Bold
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Black
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٣٢٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Thin
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Extra Light
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Light
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Semi Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Extra Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Black
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza Jali
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

w_Bahman
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani 93
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani 93 Semi Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 01 Thin
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 02 ExtraLight
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 03 Light
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 05 Medium
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 06 Semi Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh Bold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 08 ExtraBold
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 09 Heavy
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 10
یک کاربره:
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
یک کاربره:
٩٠٠,٠٠٠ تومان ٦٠٠,٠٠٠ تومان

wm_shekasteh 96
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Soofee
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Momtad Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Hanachi
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Black
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

w_Aqiq Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Farzad
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Kio
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Cinema
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Khass Extra Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold1
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold2
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
٦٠٠,٠٠٠ تومان ٣٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Reyhan
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
یک کاربره:
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
٢٥٠,٠٠٠ تومان ١٢٥,٠٠٠ تومان

wm_Nabi Qurani
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Moala
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Rabat
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین 
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٣٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2 Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

w_Parsia
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Azar
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Azar Semi Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٣٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Outline
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Tahriri
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Aziz
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 2
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 3
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Khordad
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Nastaliq
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Neirizi
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Sols
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Karim
یک کاربره:
٠ تومان

w_Karim Bold
یک کاربره:
٠ تومان

w_Zar
یک کاربره:
٠ تومان