• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• با نصب و اجرای نرم‌افزار قلم‌برتر، قلم‌های خریداری شده خودکار روی سیستم شما فعال خواهند شد.
• این قلم‌ها برای وب قابل استفاده نیستند.
• در موبایل از قلم‌آنلاین می‌توانید استفاده کنید.
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• چنانچه فرد یا موسسه‌ای هستید که بیش از یک سیستم دارید می‌توانید چند کاربره خریداری کنید. (فقط یک کاربر امکان استفاده از قلم‌آنلاین را دارد)
• هر فردی (حقوقی یا حقیقی) که از سایت نرم افزاری مریم، قلم خریداری کرده‌ باشد مجاز به تولید محتوا با آن است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۵درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
wm_Ekhtiar Now Jali
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Mashq
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Jadoo
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Kitab
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Khafi
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

بسته ی پنج تایی اختیار نو
یک کاربره:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Classic Fonts
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

w_Vartan
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Dabir
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Dabir Jadoo
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Dabir Mashq
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ سه تایی دبیر
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان

w_Hanachi Light
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Hanachi
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Hanachi Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Hanachi Black
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ کامل حناچی
یک کاربره:
۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

w_Leila Thin
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Leila Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Leila
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Leila Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Leila Extra Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Leila Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی لیلا
یک کاربره:
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

w_Iliya Light
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Iliya
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Iliya Semi Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Iliya Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Iliya Extra Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Iliya Black
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی ایلیا
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Extra Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Medium
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Semi Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Extra Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray Medium
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray Extra Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ray Extra Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

w_Arshad
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Narges Khatoon
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Dabestan Basic
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Dabestan Basic Semi Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Dabestan Basic Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Dabestan Pro
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Dabestan Pro Semi Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Dabestan Pro Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی دبستان
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Thin
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Medium
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Semi Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Extra Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Tlesk Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Thin
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Extra Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Light
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Semi Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Extra Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Nian Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Mirza
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Mirza Jali
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان

w_Bahman
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Naskh Qurani 93
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Naskh Qurani 93 Semi Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_shekasteh 96
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Soofee
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Momtad Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Mashti
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Mashti Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Mashti Black
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

w_Aqiq Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Farzad
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Kio
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Cinema
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Khass Extra Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Piramooz
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Piramooz Bold1
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Piramooz Bold2
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Piramooz Text
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Piramooz Text Bold1
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Piramooz Text Bold2
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Reyhan
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan Outline
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan 3Lines
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan Bold 3D
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan 2
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Ojan 2 Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Nabi Qurani
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Moala
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Rabat
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Daimo
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Negareh
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Negareh 2
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Negareh 2 Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

w_Parsia
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Azar
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Azar Semi Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Sepand
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Sepand Bold
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Sepand Outline
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

wm_Tahriri
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Naskh Aziz
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

w_Chehr 2
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Chehr 3
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

w_Khordad
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Nastaliq
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Neirizi
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Sols
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان
 تماس با پشتیبانی

logo-samandehi