قلم فونت معلی font moala
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم دبیر - ١ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Dabir


قلم میرزا جلی - ٢ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali


قلم شکسته ۹۶ - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_shekasteh 96


قلم عقیق - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Aqiq Bold


قلم ریحان - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Reyhan


قلم معلی - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Moala


قلم رباط - ١ سبک|Ahmed Lakhdar Ghazal|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Rabat


قلم تحریری - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Tahriri


قلم نستعلیق - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Nastaliq


قلم نیریزی - ١ سبک|حسین زاهدی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Neirizi


قلم ثلث - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Sols