مشققلم (فونت) دبیر
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم آرامش | امید امامیان | یک کاربره:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
w_Aramesh
 


قلم ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Ray Extra Black
 


قلم دبستان | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Dabestan Pro
 


قلم تلسک | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
w_Tlesk Black
 


قلم نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Nian
 


قلم رویا بخ | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Roya Bakh 10
 


قلم دایمو | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Daimo
 


قلم نگاره | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Negareh
 


قلم پارسیا | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Parsia
 


قلم کریم | - | یک کاربره:  ۰ تومان
w_Karim
 


قلم زر | - | یک کاربره:  ۰ تومان
w_Zar