مشققلم (فونت) دبیر
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم نسخ قرآنی ۹۳ | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Naskh Qurani 93
 


قلم نبی قرآنی | حسین زاهدی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Nabi Qurani
 


قلم نسخ عزیز | عزیز مصطفی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Naskh Aziz
 


قلم نسخ قرآنی بلد | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Naskh Qurani Bold