قلم لیلا font Leila
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم لیلا ثین | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ١٠٠,٠٠٠ تومان ٧٠,٠٠٠ تومان
 


قلم لیلا لایت | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ١٠٠,٠٠٠ تومان ٧٠,٠٠٠ تومان
 


قلم لیلا | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ١٠٠,٠٠٠ تومان ٧٠,٠٠٠ تومان
w_Leila
 


قلم لیلا بلد | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ١٠٠,٠٠٠ تومان ٧٠,٠٠٠ تومان
 


قلم لیلا اکسترا بلد | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ١٠٠,٠٠٠ تومان ٧٠,٠٠٠ تومان
 


قلم لیلا بلک | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ١٠٠,٠٠٠ تومان ٧٠,٠٠٠ تومان
 


قلم بستۀ مکمل لیلا | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٤٠,٠٠٠ تومان
 


قلم بستۀ ۶ تایی لیلا | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٤٠٠,٠٠٠ تومان ٢٨٠,٠٠٠ تومان
 


قلم رویا بخ ثین | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 01 Thin
 


قلم رویا بخ اکسترا لایت | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 02 ExtraLight
 


قلم رویا بخ لایت | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 03 Light
 


قلم رویا بخ بوک | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh
 


قلم رویا بخ مدیوم | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 05 Medium
 


قلم رویا بخ نیمه بلد | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 06 Semi Bold
 


قلم رویا بخ بلد | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh Bold
 


قلم رویا بخ اکسترا بلد | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 08 ExtraBold
 


قلم رویا بخ هوی | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 09 Heavy
 


قلم رویا بخ | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 10
 


قلم بستۀ اصلی رویا بخ | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٣٦٠,٠٠٠ تومان ٢٧٠,٠٠٠ تومان
 


قلم بستۀ مکمل رویا بخ | رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٥٤٠,٠٠٠ تومان ٢٧٠,٠٠٠ تومان