قلم (فونت) آرامش
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم رویا بخ ثین - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 01 Thin


قلم رویا بخ اکسترا لایت - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 02 ExtraLight


قلم رویا بخ لایت - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 03 Light


قلم رویا بخ بوک - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh


قلم رویا بخ مدیوم - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 05 Medium


قلم رویا بخ نیمه بلد - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 06 Semi Bold


قلم رویا بخ بلد - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh Bold


قلم رویا بخ اکسترا بلد - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 08 ExtraBold


قلم رویا بخ هوی - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 09 Heavy


قلم رویا بخ - ١٠ سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 10


قلم بستۀ اصلی رویا بخ - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٣٦٠,٠٠٠ تومان   ٢٧٠,٠٠٠ تومان


قلم بستۀ مکمل رویا بخ - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٥٤٠,٠٠٠ تومان   ٢٧٠,٠٠٠ تومان


قلم لیلا لایت - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان


قلم لیلا - ٣ سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Leila


قلم لیلا بلد - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان


قلم بستۀ ۳ تایی لیلا - - سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٢٧٠,٠٠٠ تومان   ١٨٠,٠٠٠ تومان