قلم (فونت) آرامش
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم دایمو ۲ اوتلاین - - سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Daimo 2 Outline


قلم دایمو - ٢ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Daimo


قلم بستۀ ۲ تایی دایمو - - سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ١٦٠,٠٠٠ تومان


قلم نگاره - ٣ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Negareh


قلم نگاره ۲ - ١ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Negareh 2


قلم نگاره ۲ بلد - - سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان


قلم بستۀ ۳ تایی نگاره - - سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان   ١٦٨,٠٠٠ تومان


قلم پارسیا - ١ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Parsia


قلم آذر - ٢ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Azar


قلم آذر سمی بلد - ١ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Azar Semi Bold


قلم بستۀ ۲ تایی آذر - - سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره: ١٦٠,٠٠٠ تومان   ١٢٨,٠٠٠ تومان
بستۀ ۲ تایی آذر


قلم سپند - ١ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand


قلم سپند بلد - ١ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand Bold


قلم سپند اوتلاین - ٣ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand Outline


قلم بستۀ ۳ تایی سپند - - سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان   ١٨٠,٠٠٠ تومان
بستۀ ۳ تایی سپند