قلم لیلا font Leila
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم دایمو ۲ اوتلاین | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Daimo 2 Outline
 


قلم دایمو | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Daimo
 


قلم بستۀ ۲ تایی دایمو | مصطفی اوجی | یک کاربره: ١٦٠,٠٠٠ تومان ١٠٠,٠٠٠ تومان
 


قلم نگاره | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Negareh
 


قلم نگاره ۲ | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Negareh 2
 


قلم نگاره ۲ بلد | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
 


قلم بستۀ ۳ تایی نگاره | مصطفی اوجی | یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٦٨,٠٠٠ تومان
 


قلم پارسیا | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Parsia
 


قلم آذر | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Azar
 


قلم آذر سمی بلد | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Azar Semi Bold
 


قلم بستۀ ۲ تایی آذر | مصطفی اوجی | یک کاربره: ١٦٠,٠٠٠ تومان ١٢٨,٠٠٠ تومان
بستۀ ۲ تایی آذر
 


قلم سپند | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand
 


قلم سپند بلد | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand Bold
 


قلم سپند اوتلاین | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand Outline
 


قلم بستۀ ۳ تایی سپند | مصطفی اوجی | یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٨٠,٠٠٠ تومان
بستۀ ۳ تایی سپند