قلم لیلا font Leila
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم آرامش اکسترا لایت | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh Extra Light
 


قلم آرامش لایت | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh Light
 


قلم آرامش | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh
 


قلم آرامش مدیوم | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh Medium
 


قلم آرامش سمی بلد | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh Semi Bold
 


قلم آرامش بلد | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh Bold
 


قلم آرامش اکسترا بلد | امید امامیان | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh Extra Bold
 


قلم بسته اصلی آرامش | امید امامیان | یک کاربره: ٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی آرامش
 


قلم بستۀ مکمل آرامش | امید امامیان | یک کاربره: ٤٠٠,٠٠٠ تومان ٢٥٠,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل آرامش