قلم (فونت) آرامش
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم ری لایت - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Light


قلم ری رگولار - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray


قلم ری مدیوم - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Medium


قلم ری بلد - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Bold


قلم ری اکسترا بلد - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Extra Bold


قلم ری بلک - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Black


قلم ری - ۷ سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Extra Black


قلم بستۀ اصلی ری - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٣٠٠,٠٠٠ تومان   ٢٠٠,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی ری


قلم بستۀ مکمل ری - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٤٠٠,٠٠٠ تومان   ٢٥٠,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل ری


قلم دبستان سوادآموز - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Basic


قلم دبستان سوادآموز نیمه بلد - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان


قلم دبستان سوادآموز بلد - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Basic Bold


قلم دبستان - ٦ سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro


قلم دبستان پیشرفته نیمه بلد - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro Semi Bold


قلم دبستان پیشرفته بلد - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro Bold


قلم بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان   ١٦٨,٠٠٠ تومان


قلم بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته - - سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان   ١٦٨,٠٠٠ تومان