قلم لیلا font Leila
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم ری لایت | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Light
 


قلم ری رگولار | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray
 


قلم ری مدیوم | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Medium
 


قلم ری بلد | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Bold
 


قلم ری اکسترا بلد | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Extra Bold
 


قلم ری بلک | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Black
 


قلم ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Extra Black
 


قلم بستۀ اصلی ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی ری
 


قلم بستۀ مکمل ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٤٠٠,٠٠٠ تومان ٢٥٠,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل ری
 


قلم دبستان سوادآموز | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Basic
 


قلم دبستان سوادآموز نیمه بلد | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
 


قلم دبستان سوادآموز بلد | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Basic Bold
 


قلم دبستان | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro
 


قلم دبستان پیشرفته نیمه بلد | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro Semi Bold
 


قلم دبستان پیشرفته بلد | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro Bold
 


قلم بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٦٨,٠٠٠ تومان
 


قلم بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٦٨,٠٠٠ تومان