قلم (فونت) آرامش
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم نیان ثین - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Thin


قلم نیان اکسترا لایت - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Extra Light


قلم نیان لایت - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Light


قلم نیان - ٨ سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian


قلم نیان نیمه بلد - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Semi Bold


قلم نیان بلد - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Bold


قلم نیان اکسترا بلد - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Extra Bold


قلم نیان بلک - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Black


قلم بستۀ اصلی نیان - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره: ٣٦٠,٠٠٠ تومان   ٢٢٠,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی نیان


قلم بستۀ مکمل نیان - - سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره: ٣٦٠,٠٠٠ تومان   ٢٢٠,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل نیان