قلم لیلا font Leila
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم نیان ثین | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Thin
 


قلم نیان اکسترا لایت | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Extra Light
 


قلم نیان لایت | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Light
 


قلم نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian
 


قلم نیان نیمه بلد | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Semi Bold
 


قلم نیان بلد | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Bold
 


قلم نیان اکسترا بلد | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Extra Bold
 


قلم نیان بلک | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian Black
 


قلم بستۀ اصلی نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٣٦٠,٠٠٠ تومان ٢٢٠,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی نیان
 


قلم بستۀ مکمل نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره: ٣٦٠,٠٠٠ تومان ٢٢٠,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل نیان