قلم لیلا font Leila
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم دبیر | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Dabir
 


قلم تلسک ثین | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Thin
 


قلم تلسک لایت | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Light
 


قلم تلسک رگولار | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk
 


قلم تلسک مدیوم | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Medium
 


قلم تلسک نیمه بلد | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Semi Bold
 


قلم تلسک بلد | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Bold
 


قلم تلسک اکسترا بلد | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Extra Bold
 


قلم تلسک | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Black
 


قلم بستۀ اصلی تلسک | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره: ٤٠٠,٠٠٠ تومان ٢٥٠,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی تلسک
 


قلم بستۀ مکمل تلسک | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره: ٤٠٠,٠٠٠ تومان ٢٥٠,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل تلسک
 


قلم میرزا جلی | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali
 


قلم میرزا | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza
 


قلم بستۀ ۲ تایی میرزا | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٦٨,٠٠٠ تومان
بستۀ ۲ تایی میرزا