قلم (فونت) آرامش
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم پیرآموز - ٦ سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz


قلم پیرآموز بلد 1 - - سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz Bold1


قلم پیرآموز بلد 2 - - سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz Bold2


قلم پیرآموز تکست - - سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz Text


قلم پیرآموز تکست بلد 1 - - سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz Text Bold1


قلم پیرآموز تکست بلد 2 - - سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz Text Bold2


قلم بستۀ ۶ تایی پیرآموز - - سبک|هما دلورای|یک کاربره: ٤٨٠,٠٠٠ تومان   ٢٤٠,٠٠٠ تومان