برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
محصولات - فونت - بسته
بستۀ 5 تایی نیان
قلم (فونت) نیان  
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان