برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
محصولات - فونت - بسته
بستۀ اصلی تلسک
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل تلسک
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
١١٠,٠٠٠ تومان
١٤٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان