دریافت مجدد فونت‌پکسبد خرید قلم
 
فروشگاه قلم

قلم‌های موجود در فروشگاه قلم نسخۀ برتر فونت‌ها و ویژۀ قلم‌ برتری‌هاست. اگر مایلید این قلم‌ها را داشته باشید ابتدا قلم برتری شوید سپس با استفاده از شماره سریال قلم‌برتر هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید.

w_Ojan

w_Ojan

 قیمت: ٣٠,٠٠٠ تومان   


w_Leila

w_Leila

 قیمت: ٤٠,٠٠٠ تومان   


w_Rabat

w_Rabat

 قیمت: ٣٠,٠٠٠ تومان   


wm_Naskh Qurani 93

wm_Naskh Qurani 93

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


wm_Nabi Qurani

wm_Nabi Qurani

 قیمت: ٣٠,٠٠٠ تومان   


wm_Moala

wm_Moala

 قیمت: ٣٠,٠٠٠ تومان   


w_Diba

w_Diba

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Daimo 2 Outline

w_Daimo 2 Outline

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Daimo

w_Daimo

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Neghareh 2

w_Neghareh 2

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Vije Bold

w_Vije Bold

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Chehre 2

w_Chehre 2

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Vije Light

w_Vije Light

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Meshki

w_Meshki

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Chehr 3

w_Chehr 3

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Parsia

w_Parsia

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Sepand Outline

w_Sepand Outline

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


w_Negareh

w_Negareh

 قیمت: ٥٠,٠٠٠ تومان   


wm_Naskh Aziz

wm_Naskh Aziz

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Aban

w_Aban

 قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان   


w_Azin

w_Azin

 قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان   


w_Farnaz

w_Farnaz

 قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان   


w_Hamed

w_Hamed

 قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان   


w_Karim Bold

w_Karim Bold

 قیمت: ٠ تومان   


wm_Tahriri

wm_Tahriri

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


wm_Shekasteh

wm_Shekasteh

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


wm_Reyhan

wm_Reyhan

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Aqiq Bold

w_Aqiq Bold

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Aram

w_Aram

 قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان   


w_Hanachi

w_Hanachi

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Karim

w_Karim

 قیمت: ٠ تومان   


w_Khordad

w_Khordad

 قیمت: ١٠,٠٠٠ تومان   


w_Momtad Bold

w_Momtad Bold

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Piramooz

w_Piramooz

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Piramooz Text Bold1

w_Piramooz Text Bold1

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


w_Zar

w_Zar

 قیمت: ٠ تومان   


wm_Naskh Qurani Bold

wm_Naskh Qurani Bold

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


wm_Nastaliq

wm_Nastaliq

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


wm_Neirizi

wm_Neirizi

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان   


wm_Sols

wm_Sols

 قیمت: ٢٠,٠٠٠ تومان