دریافت فونت‌پک
چنانچه قبلا از فروشگاه فونت خریده‌اید و فونت‌پک را گم کرده‌اید، از این قسمت مجددا آن را دریافت کنید.

لطفا شماره سریال قلم برتر را با خط تیره‌ها وارد کنید.
 
 
سبد خرید قلم
 

w_Leila
قیمت: ۴۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰ تومان 

 


w_Rabat
قیمت: ۳۰,۰۰۰  ۱۵,۰۰۰ تومان 

 


wm_Nabi Qurani

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان 

 


wm_Naskh Qurani 93
+
متن کامل قرآن مجید و ترجمه

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان 

 


wm_Naskh Aziz

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان 

 

 

wm_Moala

قیمت: ۳۰,۰۰۰  تومان

 

 

w_Aban

 قیمت: ۵,۰۰۰ تومان   

 

 

w_Aqiq Bold

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

 

w_Aram

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

 

w_Azin

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان 

 

 

w_Farnaz

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان 

 

 

w_Hamed

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

 

w_Hanachi

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

 

 

 w_Karim

قیمت: رایگان

 

 

 w_Karim Bold

قیمت: رایگان

 

 

w_Khordad

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

 

w_Momtad Bold

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

 

w_Piramooz

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

 

w_Piramooz Text Bold1

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

 

w_Zar

قیمت: رایگان

 

 

wm_Naskh Qurani Bold

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

 

wm_Nastaliq

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

 

wm_Neirizi

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

 

wm_Reyhan

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

 

wm_Shekasteh

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

wm_Sols

 

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان   

 

 

wm_Tahriri

 قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان