برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Tlesk Thin
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Medium
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Extra Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Tlesk Black
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی تلسک
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل تلسک
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Thin
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Extra Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Extra Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Black
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza Jali
٧٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza
٧٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
١١٠,٠٠٠ تومان
١٤٠,٠٠٠ تومان

w_Bahman
٥٠,٠٠٠ تومان

Naskh 93 Regular
٥٠,٠٠٠ تومان

Naskh 93 Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 01
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 02
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 03
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 04
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 05
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 06
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 07
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 08
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 09
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 10
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

wm_shekasteh 96
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Soofee
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Momtad Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Hanachi
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Black
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aqiq Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Farzad
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Kio
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khatoon
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Cinema
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Khass Extra Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

wm_Reyhan
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Nabi Qurani
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Moala
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Rabat
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Tahriri
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Aziz
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 2
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 3
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aban
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Azin
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Farnaz
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Hamed
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aram
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Khordad
٢٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Nastaliq
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Neirizi
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Sols
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Karim
٠ تومان

w_Karim Bold
٠ تومان

w_Zar
٠ تومان