برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Roya Bakh 01
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 02
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 03
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 04
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 05
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 06
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 07
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 08
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 09
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 10
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸
١٥٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

wm_shekasteh 96
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Alef
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Soofee
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Black
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Farzad
قلم (فونت) فرزاد
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Toodeh
قلم (فونت) توده
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Kio
قلم (فونت) کیو
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khatoon
قلم (فونت) خاتون
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Cinema
قلم (فونت) سینما
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Khass Extra Bold
قلم (فونت) خاص
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
١٢٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani 93
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Nabi Qurani
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Moala
قلم (فونت) معلی
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Rabat
قلم (فونت) رباط
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Diba
قلم (فونت) دیبا
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo
قلم (فونت) دایمو
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی دایمو
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2 Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی نگاره
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Parsia
قلم (فونت) پارسیا
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Outline
قلم (فونت) سپند
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Vije Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Vije Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی ویژه
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Meshki
قلم (فونت) مشکی
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Aziz
قلم (فونت) نسخ عزیز
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 2
قلم (فونت) چهر2
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 3
قلم (فونت) چهر3
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aban
قلم (فونت) آبان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Azin
قلم (فونت) آذین
١٠,٠٠٠ تومان

w_Farnaz
قلم (فونت) فرناز
١٠,٠٠٠ تومان

w_Hamed
قلم (فونت) حامد
١٠,٠٠٠ تومان

wm_Tahriri
قلم (فونت) تحریری
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Reyhan
قلم (فونت) ریحان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Aqiq Bold
قلم (فونت) عقیق بلد
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Aram
قلم (فونت) آرام
١٠,٠٠٠ تومان

w_Hanachi
قلم (فونت) حناچی
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khordad
قلم (فونت) خرداد
١٠,٠٠٠ تومان

w_Momtad Bold
قلم (فونت) ممتد بلد
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
قلم (فونت) نسخ قرآنی بلد
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Nastaliq
قلم (فونت) نستعلیق
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Neirizi
قلم (فونت) نیریزی
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Sols
قلم (فونت) ثلث
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Karim
قلم (فونت) کریم
٠ تومان

w_Karim Bold
قلم (فونت) کریم بلد
٠ تومان

w_Zar
قلم (فونت) زر
٠ تومان