برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده، برای حداکـثر ۵ کاربر، قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Alef
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Soofee
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Light
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Black
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Farzad
قلم (فونت) فرزاد
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Toodeh
قلم (فونت) توده
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Kio
قلم (فونت) کیو
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khatoon
قلم (فونت) خاتون
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Cinema
قلم (فونت) سینما
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Khass Extra Bold
قلم (فونت) خاص
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
٩٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
١١٥,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani 93
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Nabi Qurani
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Moala
قلم (فونت) معلی
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Rabat
قلم (فونت) رباط
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Diba
قلم (فونت) دیبا
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo
قلم (فونت) دایمو
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی دایمو
٦٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2 Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی نگاره
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Parsia
قلم (فونت) پارسیا
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Outline
قلم (فونت) سپند
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Vije Light
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Vije Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی ویژه
٦٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Meshki
قلم (فونت) مشکی
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Aziz
قلم (فونت) نسخ عزیز
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 2
قلم (فونت) چهر2
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 3
قلم (فونت) چهر3
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aban
قلم (فونت) آبان
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Azin
قلم (فونت) آذین
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Farnaz
قلم (فونت) فرناز
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Hamed
قلم (فونت) حامد
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

wm_Tahriri
قلم (فونت) تحریری
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_shekasteh
قلم (فونت) شکسته
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Reyhan
قلم (فونت) ریحان
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Aqiq Bold
قلم (فونت) عقیق بلد
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Aram
قلم (فونت) آرام
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Hanachi
قلم (فونت) حناچی
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khordad
قلم (فونت) خرداد
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Momtad Bold
قلم (فونت) ممتد بلد
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
قلم (فونت) نسخ قرآنی بلد
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Nastaliq
قلم (فونت) نستعلیق
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Neirizi
قلم (فونت) نیریزی
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Sols
قلم (فونت) ثلث
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Karim
قلم (فونت) کریم
٠ تومان

w_Karim Bold
قلم (فونت) کریم بلد
٠ تومان

w_Zar
قلم (فونت) زر
٠ تومان