برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
Naskh 93 Regular
٥٠,٠٠٠ تومان

 


Naskh 93 Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 01
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 02
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 03
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 04
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 05
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 06
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 07
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 08
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 09
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Roya Bakh 10
٥٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

 


wm_shekasteh 96
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Alef
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Soofee
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Leila Light
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Leila
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Leila Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۳تایی لیلا
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Mashti
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Mashti Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Mashti Black
٥٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۳تایی مشتی
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Farzad
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Toodeh
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Kio
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Khatoon
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Cinema
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Khass Extra Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Piramooz
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Piramooz Bold1
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Piramooz Bold2
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Piramooz Text
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Piramooz Text Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Piramooz TextBold2
٣٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan Outline
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan 3Lines
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan Bold 3D
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan 2
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Ojan 2 Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Nabi Qurani
٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Moala
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Rabat
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین 
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Daimo
٥٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۲تایی دایمو
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

 


w_Negareh
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Negareh 2
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Negareh 2 Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

 


بستۀ ۳تایی نگاره
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Parsia
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Sepand Outline
٥٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Naskh Aziz
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Chehr 2
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Chehr 3
٥٠,٠٠٠ تومان

 


w_Aban
١٠,٠٠٠ تومان

 


w_Azin
١٠,٠٠٠ تومان

 


w_Farnaz
١٠,٠٠٠ تومان

 


w_Hamed
١٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Tahriri
٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Reyhan
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Aqiq Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Aram
١٠,٠٠٠ تومان

 


w_Hanachi
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Khordad
١٠,٠٠٠ تومان

 


w_Momtad Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Naskh Qurani Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Nastaliq
٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Neirizi
٣٠,٠٠٠ تومان

 


wm_Sols
٣٠,٠٠٠ تومان

 


w_Karim
٠ تومان

 


w_Karim Bold
٠ تومان

 


w_Zar
٠ تومان