برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Bahman
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Extra Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Black
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ 5 تایی نیان
قلم (فونت) نیان  
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza
٧٠,٠٠٠ تومان

Naskh 93 Regular
٥٠,٠٠٠ تومان

Naskh 93 Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 01
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 02
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 03
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 04
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 05
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 06
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 07
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 08
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 09
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 10
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

wm_shekasteh 96
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Soofee
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Momtad Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Light
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Hanachi
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Black
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aqiq Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Farzad
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Kio
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khatoon
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Cinema
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Khass Extra Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

wm_Reyhan
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Nabi Qurani
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Moala
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Rabat
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Tahriri
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Aziz
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 2
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 3
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aban
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Azin
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Farnaz
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Hamed
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Aram
٢٠,٠٠٠ تومان

w_Khordad
٢٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Nastaliq
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Neirizi
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Sols
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Karim
٠ تومان

w_Karim Bold
٠ تومان

w_Zar
٠ تومان