• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم دبیر - ١ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Dabir


قلم تلسک ثین - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Thin


قلم تلسک لایت - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Light


قلم تلسک رگولار - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk


قلم تلسک مدیوم - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Medium


قلم تلسک نیمه بلد - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Semi Bold


قلم تلسک بلد - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Bold


قلم تلسک اکسترا بلد - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Extra Bold


قلم تلسک - ٨ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Black


قلم بستۀ اصلی تلسک - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان   ١٤٥,٠٠٠ تومان
بستۀ اصلی تلسک


قلم بستۀ مکمل تلسک - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره: ٢٤٠,٠٠٠ تومان   ١٤٥,٠٠٠ تومان
بستۀ مکمل تلسک


قلم میرزا جلی - ٢ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali


قلم میرزا - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza


قلم بستۀ ۲ تایی میرزا - - سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره: ٢٠٠,٠٠٠ تومان   ١٣٠,٠٠٠ تومان
بستۀ ۲ تایی میرزا