قلم (فونت) اختیار، امیر مهدی مصلحی
فارسی نویس مریم در Corel
برای استفاده از فارسی نویس مریم در  Corel Draw نیاز است که فایل پیوست را بدقت مطالعه کنید.