لطفا کد سخت افزاری تولید شده توسط نرم افزار را وارد کنید (راهنمایـی پایین را مطالعه کنید)