برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده، برای حداکـثر ۵ کاربر، قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Piramooz
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
٩٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان
پیرآموز
پیرآموز
طراح: هما دلورای

w_Piramooz Regular
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز

w_Piramooz Text
قلم (فونت) پیرآموز

w_Piramooz Bold1
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز

w_Piramooz Bold2

قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز


w_Piramooz  Text Bold1

قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز


w_Piramooz Text Bold2

قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز