برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین 
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی دایمو
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان