قلم‌های ارایه شده از نوع برتر و ویژۀ قلم‌ برتری‌هاست. در صورت تمایل به خرید آنها، ابتدا قلم برتری شوید و سپس با استفاده از شماره سریال قلم‌برتر هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Piramooz
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان
پیرآموز
پیرآموز
طراح: هما دلورای

w_Piramooz Regular
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز

w_Piramooz Text
قلم (فونت) پیرآموز

w_Piramooz Bold1
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز

w_Piramooz Bold2

قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز


w_Piramooz  Text Bold1

قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز


w_Piramooz Text Bold2

قلم (فونت) پیرآموز
قلم (فونت) پیرآموز