برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Piramooz
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
٩٦,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان