بخش پشتیبانی آنلاین در تعطیلات نوروز فعال و در خدمت کاربران عزیز است.

فارسی نویس مریم در Corel
برای استفاده از فارسی نویس مریم در  Corel Draw نیاز است که فایل پیوست را بدقت مطالعه کنید.