برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
طراح

افسانه سالک
متولد شیراز | کارشناس گرافیک | طراح گرافیک | حضور در نمایش‌گاه‌های گروهی طراحی قلم فارسی